Om UKM

Les mer om UKM lokalt, regionalt eller nasjonalt lengre ned på denne siden.
UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Kjerneverdier

UNGDOM

UKM skal ha en form og et innhold som appelerer til ungdom. Dette sikres bl.a. gjennom å gi ungdom aktiv medbestemmelse i alle ledd og prosesser.

KVALITET

I alle ledd skal UKM være gjennomtenkt, gjennomarbeidet og gjennomført på best mulig måte. Kvalitet betyr at teknikk fungerer, tidsplaner overholdes, samarbeid fungerer og at alle deltakere blir ivaretatt.

MANGFOLD

25.000 undommer deltar hvert år med et bredt spekter av kunst og kulturuttrykk. Mangfold er UKMs eksistensgrunnlag. Derfor er UKM også en arena for ungdom som er interessert i sceneteknikk, journalistikk, foto-journalistikk, videodokumentar, webdesign og arrangement og festivalplanlegging.

Målsettinger

UKM Norge har på vegne av Kultur- og kirkedepartementet ansvaret for UKM på landsbasis og skal sørge for at utviklingen av UKM er i tråd med oppdraget som formuleres slik i tildelingsbrevet fra staten.

«UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet – lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement – åpent for all ungdom».

UKM Norge ønsker å oppflle visjonene om stimulans og synliggjøring gjennom UKM’s hovedprodukt som er visninger av, med og for ungdom. Det er en målsetting at UKMs visninger presenterer alle kulturelle ytringer og fanger opp nye strømninger i ungdomsmiljøene.

UKM Norge arbeider for økt oppslutning, ungdomsmedvirkning og bedre og bredere nettverk. Utviklingsarbeidet rettes i hovedsak mot prosjekter som bidrar til å synliggjøre ungdommens kulturaktivitet på en bredest mulig måte for et størst mulig publikum. UKM Norge har som mål at ungdom i alle Norges kommuner skal være med i UKM.

Lokalt

«Det viktigste UKM-arbeidet skjer lokalt i kommuner og bydeler. Det er her 25.000 ungdommer får sin UKM-opplevelse hvert år, derfor er det viktig at kvaliteten på arrangementet er god, og at det lokale samarbeidet mellom UKM, kulturskole og andre ressursmiljøer fungerer best mulig.»

På lokalt plan organiserers UKM på mange ulike måter. Kommunen / bydelen står sentralt i gjennomføringen av mønstringen og de tiltak som ellers er knyttet opp mot UKM. I noen kommuner arrangeres UKM i samarbeid med frivillige organisasjoner, mens andre legger større vekt på medvirknin og delaktighet fra ungdom.

Det ser ut til at UKM har størst deltakelse og entusiasme der UKM er en del av en kontinuerlig prosess, hvor mange voksne og unge er engasjert i planlegging og gjennomføring, og hvor UKM er en definert del av en helhetlig kulturpolitikk for barn og unge.

I 2015 ble det arrangert 360 lokalmønstringer. Dette er første nivå i UKM, hvor alle som har lyst kan delta. De fleste kommuner arrangere sin egen mønstring, men noen velger å gå sammen med 2-3 andre kommuner og lage en felles kommunemønstring

Regionalt

Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan. Det praktiske gjennomføringsansvaret forvaltes på ulike måter. Fylkesadministrasjonen samarbeider gjerne med en kommune, Barne- og ungdomsrådet eller Musikkrådet i fylket. I noen flker opprettes det en hovedkomité bestående av aktuelle kulturorganisasjoner og institusjoner. Det er et ønske at flere fylkeskommuner skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling av UKM lokalt, og at fylkeskontakten blir gitt de nødvendige ressurser og mandat til å bidra til et styrket UKM i kommunene.

Det ble arrangert 19 fylkesmønstringer i løpet av våren 2011. Alle fylker arrangerer sin egen mønstring. Fylkesmønstringene varierer både i omfang og antall deltakere, men totalt er det ca. 6600 ungdommer som sendes videre til dette andre trinnet i UKM-systemet.

De fleste fylkeskommuner samler sine lokale arrangører til et UKM-seminar på høsten, og i 2010 har UKM Norge deltatt på en rekke fylkessamlinger for å komme i direkte dialog med lokalkontaktene. Denne typen møter er svært nyttige for alle parter, og vi oppfordrer alle fylker om å legge dette inn i sine planer. I Troms har denne samlingen blitt utvidet til en todagers samling med navnet «UKM forum», og vi ser at dette gir en helt ny kraft og forankring til UKM i hele Troms

Fylkeskontaktene

Fylkeskontakten er ansvarlig for nettverket i sitt fylke, og sørger for at lokale arrangører får den informasjon og det materiellet de trenger for å avvikle mønstringer. Fylkeskontakten er også ansvarlig for å gjennomføre fylkesmønstringen. Det er fylkeskontakten som er hovedleder for «sine» ungdommer på UKM-festivalen, og som eventuelt følger opp internasjonal utveksling fra sitt fylke.Fylkeskontaktene spiller en sentral rolle i nettverket som arrangører, informatører, ledere og koordinatorer. UKM Norge retter en varm takk til alle ansvarlige på fylkesplanet!

Nasjonalt

UKM Norge har ansvar for tilrettelegging og utvikling av UKM på nasjonalt plan. Administrasjonen utarbeider informasjonsmateriell, yter tjenester til fylker og kommuner, har kontakt med kulturorganisasjoner, riksdekkende media og andre aktuelle samarbeidspartnere. UKM Norge har ansvar for internasjonale og nasjonale utviklingsprosjekter og for gjennomføring av UKM-festivalen.

UKM Norge er organisert som et fylkeskommunalt foretak, eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskultursjefkollegiet har status som nasjonalt fagråd for UKM Norge, og sikrer dermed at alle landets fylkeskommuner har mulighet til å påvirke utviklingen.

Foretaket har et nasjonalt sammensatt styre og en administrasjon med daglig leder, administrasjonskonsulent, IT-konsulent og prosjektmedarbeider. Administrasjonen har kontor i Trondheim sentrum. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er medarrangører av UKM-festivalen.

Styret i UKM Norge:

Den til enhver tid oppdaterte listen over våre styremedlemmer finner du her

Vedtekter

Vi har samlet alle vedtektene til UKM Norge på denne siden

Historikk

En kort oversikt over UKMs historikk finner du på denne siden